ครู
นายสุนทร ชื่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
น.ส. รุจิเรศ ชุมนาคราช
ครู คศ. 2
นางศศิธร เจ้ยเปี้ยว
ครู คศ. 1
น.ส. เจนจิรา แสงแก้ว
ครู คศ. 1
น.ส. พรศิรักษ์ ขับกล่อมส่ง
ครู คศ. 1
นางจำเรียง บัวมีกลิ่น
ครู คศ. 1
นางวิไล โชติกมาศ
ครู คศ. 1
นางพิไลพร จันทร์ประกอบ
ครู คศ. 1
นางสาวศุทธนุช คงทองจันทร์
ครูค.ศ. 2
นายศักดิ์ดา อยู่นุ่น
ครูค.ศ.2
นายพัฒนพงษ์ รักช่วย
ครูค.ศ.3
น.ส.กมลวรรณ ปลอดกำ
ผู้ช่วยครู
น.ส. ทิพเกษร พงษ์แพทย์
ผู้ช่วยครู
น.ส. สิรินทร์ชนก อั้นเต้ง
ผู้ช่วยครู
นายอภิวัฒน์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยครู
นายวสันต์ วังเงิน
ผู้ช่วยครู
น.ส. ปรียานุช ช่วยชะนะ
ผู้ช่วยครู
นางศิรามล พันธ์พงษ์
ผู้ช่วยครู
น.ส. สมศิริ ปิยดิลก
ผู้ช่วยครู
น.ส.กนกวรรณ คงอยู่
ผู้ช่วยครู
นางกมลลักษณ์ ชุมสุด
ผู้ช่วยครู
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจะทิ้ง
ผู้ช่วยครู
นางสาวกมลชนก ทองแจ้ง
ผู้ช่วยครู