พนักงาน/เจ้าหน้าที่
 
นางสาวกนกวรรณ คงอยู่
ผู้ช่วยครู
นางสาวปรียานุช ช่วยชะนะ
ผู้ช่วยครู
นางทิพเกษร นะแก้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาวนุชนาฎ มีสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสุฑาเทพ สิงห์มณี
ภารโรง