หัวหน้าฝ่าย
 
นางสาวศุทธนุช คงทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายพัฒนพงษ์ รักช่วย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางพิไลพร จันทร์ประกอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวศุทธนุช คงทองจันทร์
หัวหน้าฝ่ายงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
น.ส. รุจิเรศ ชุมนาคราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการอนุบาล
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
นางศศิธร เจ้ยเปี้ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวสุพิชญา สุวรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
น.ส. พรศิรักษ์ ขับกล่อมส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป