นายพัฒนพงศ์ รักช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวรุจิเรศ ชุมนาคราช
ป.โท: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางศศิธร เจ้ยเบี้ยว
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคหกรรมศาสตร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางสาวสุพิชญา สุวรรณรัตน์
ครุศาสตรมหาบัณทิต เอกการบริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวศุทธนุช คงทองจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวพรศิรักษ์ ทับกล่อมส่ง
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป