วิสัยทัศน์
  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาครบถ้วน ตอบสนองความต้องการชุมชน