ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ที่ 8 ตำบล กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92150 ถึงระดับชั้น อนุบาล 3 จำนวนห้องเรียนมีเนื้อที่ 5 ไร่ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 (อันดามัน)

          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน จัดตั้งขึ้นเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา 
ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งห่างจากตัวเมืองจังหวัดตรังประมาณ 60 กิโลเมตร ประชาชนในตำบลกะลาเสต้องส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น แม้กระทั้งการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนก็ไม่มีการจัดการศึกษามาก่อน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ห่สงไกล
ซึ่งเสียเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอย่างมาก จนกระทั่งสมัยนายกเทศมนตรีตำบลควนกุนคือ
นายเขียว อั้นเต้ง ได้มีแนวคิดเริ่มที่จัดการศึกษาให้กับชาวบุตรหลานของชาวควนกุน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการศึกษา
          ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนยกฐานะเป็นโรงเรียนอนุบาล โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน
ได้เปิดเรียนครั้งแรกในวันที่ 1 พฤจิกายน 2555

นักเรียนอนุบาล 1
มี 3 ห้อง
นักเรียนอนุบาล 2
มี 3 ห้อง
นักเรียนอนุบาล3
มี 2 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 1
มี 2 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 2
มี 2 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 3
มี 2 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 4
มี 2 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 5
มี 2 ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 6
มี 1 ห้อง