คำขวัญประจำโรงเรียน
สุขภาพดี มีคุณธรรม นำชิาการ สืบสานวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ : จิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น
อัตลักษณ์  : ยิ้มใส ไหว้สวย