โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุน

เปิดสอนระดับปฐมวัยตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนมีจำนวน     404 คน