โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุน

เปิดสอนระดับปฐมวัยตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากร

ผู้บริหารของโรงรียน
จำนวน 1 คน
ข้าราชการครู
จำนวน 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 3 คน
พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 2 คน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
จำนวน 9 คน
นักเรียน
จำนวน 404 คน


สีประจำโรงเรียนสีม่วง / ขาว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุน ตั้งอยู่เลขที่ 223 หมู่ที่ 8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง